จะติดตั้งระบบโซล่าเซลล์แบบไหนดี

1. ระบบโซล่าเซลล์ แบบออนกริด (On-grid System)

     เป็นระบบโซล่าเซลล์ แบบต่อเข้ากับระบบสายส่งจากการไฟฟ้า แผงโซลาร์เซลล์จะจ่ายไฟให้กับกริดไทอินเวอร์เตอร์ แปลงจากไฟกระแสตรงเป็นไฟกระแสสลับ ต่อกับระบบไฟฟ้าภายในบ้าน ใช้งานร่วมกับระบบไฟจากการไฟฟ้า หากโซล่าเซลล์ผลิตไฟฟ้าไม่เพียงพอ ระบบก็จะไปดึงกระแสไฟฟ้ามาจากระบบสายส่งจากการไฟฟ้า เข้ามาชดเชยเพิ่มเติม

 

 

2. ระบบโซล่าเซลล์ แบบออฟกริด (Off-grid System)

     เป็นระบบโซล่าเซลล์ แบบไม่มีการเชื่อมต่อกับสายส่งไฟฟ้าจากการไฟฟ้า  เหมาะกับการใช้งานในพื้นที่ ที่ไม่มีระบบสายส่งไฟฟ้าจากการไฟฟ้าไปถึง เช่น พื้นที่การเกษตรที่อยู่ห่างไกลจากเสาส่งไฟฟ้า หรือ บนดอย เป็นต้น  ซึ่งระบบออฟกริดแบ่งออกได้เป็น 2 แบบคือ

 

     แบบที่ 1 ใช้ไฟฟ้าได้เฉพาะตอนกลางวัน  เป็นการติดตั้งโซล่าเซลล์ ที่ไม่มีระบบสำรองพลังงาน (ไม่มีแบตเตอรี่) เราจะสามารถใช้ไฟฟ้าได้เฉพาะในช่วงเวลากลางวันที่มีแสงแดดเท่านั้น ส่วนในตอนกลางคืนเราก็จะไม่มีไฟฟ้าใช้

 

 

     แบบที่ 2 ใช้ไฟฟ้าได้ทั้งกลางวัน และกลางคืน  เป็นการติดตั้งโซล่าเซลล์ ที่มีระบบสำรองไฟฟ้า (มีแบตเตอรี่) เพื่อเอาไว้ใช้งานในตอนกลางคืน

 

 

3. ระบบโซล่าเซลล์ แบบไฮบริดส์ (Hybrid) หรือแบบผสม

     เป็นการติดตั้งโซล่าเซลล์ ที่นำเอาระบบออนกริด และ ออฟกริด มารวมกัน คือจะมีระบบสำรองไฟฟ้า (แบตเตอรี่) มาสำรองใช้งานในเวลาที่ไม่มีแสงอาทิตย์ และในกรณีที่โซล่าเซลล์ผลิตกระแสไฟฟ้าได้มากกว่าที่ใช้งาน ระบบก็จะนำกระแสไฟฟ้านั้นชาร์จเก็บเข้าแบตเตอรี่ เพื่อสำรองไฟฟ้า และนำมาใช้งานในภายหลัง ในเวลากลางคืนที่โซล่าเซลล์ผลิตกระแสไฟฟ้าไม่ได้ ระบบก็จะนำเอากระแสไฟฟ้าจากแบตเตอรี่มาใช้ก่อน หากไม่เพียงพอ ระบบก็จะไปดึงกระแสไฟฟ้ามาจากสายส่งจากการไฟฟ้าเข้ามาชดเชยเพิ่มเติม